Schouten Zekerheid Employee Benefits
3.jpg

De Wet Pensioencommunicatie

Het wetsvoorstel op Pensioencommunicatie is op 5 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Doel van pensioencommunicatie
Dit voorstel wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Met het voorstel wordt beoogd de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Het doel van pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden hij heeft. Het bieden van handelingsperspectief is een essentieel element bij het bereiken van de pensioendeelnemer. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen.

Ander taalgebruik
Met dit voorstel wordt het perspectief van de deelnemer centraal gesteld. Meer dan nu het geval is wordt aangesloten bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer, bijvoorbeeld door ander taalgebruik. Zo wordt de kans groter dat de informatie hem daadwerkelijk bereikt. Het voorstel strekt ertoe de eisen die gesteld worden aan pensioenuitvoerders ten aanzien van de communicatie met (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en pensioengerechtigden zodanig aan te passen, dat pensioenuitvoerders met deze communicatie aansluiten bij de behoeften van de deelnemer en bevorderen dat de communicatiedoelen worden bereikt.

Helder inzicht
Pensioenfondsen moeten nu op basis van de wet al informatie over hun pensioen delen met hun deelnemers. Ze doen dat onder meer door elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO) op te sturen. Het UPO wordt overzichtelijker: dat mag nog alleen de resultaten laten zien van het afgelopen jaar. Op de website pensioenregister.nl kunnen mensen een totaaloverzicht krijgen. Pensioenfondsen moeten daar een totaaloverzicht bieden van alle opgebouwde rechten, maar ook helder inzicht geven in de koopkrachteffecten en de risico’s. Daarvoor moeten ze drie scenario’s gebruiken: een optimistisch scenario, een verwacht scenario en een pessimistisch scenario. Ook moeten pensioenfondsen het verwachte pensioen terugrekenen naar het prijspeil van nu, om inzichtelijk te maken wat het pensioen daadwerkelijk waard is.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 april 2015 de memorie van antwoord ontvangen en bespreekt op 28 april 2015 de nadere procedure.

Meer weten? We vertellen u alles over deze Wet bij onze pensioencursus. Wij kunnen u uiteraard ook helpen op het gebied van pensioencommunicatie richting uw medewerkers. U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen.

Publicatiedatum: 30 april 2015