Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

Let op 42e weekziekmelding: verzekeraars passen polisvoorwaarden strikt toe

Als een medewerker 42 weken arbeidsongeschikt is, dient een werkgever dit aan het UWV en/of de verzekeraar te melden: de zogenaamde 42e weekziekmelding. Een substantieel deel (circa 25 procent) van de werknemers die 42 weken ziek zijn, vraagt een jaar later een WIA-uitkering aan. Bij een negatieve beoordeling van de re-integratie-inspanningen wordt de WIA-beoordeling opgeschort. De loondoorbetalingsplicht loopt dan maximaal 52 weken door totdat wél voldoende inspanningen zijn verricht. Het tijdig inzetten van op werkhervatting gerichte acties is dus van groot belang! 

Passende maatregelen verzekeraars?

Het tijdig kunnen inzetten van deze acties was voor verzekeraars de belangrijkste reden om werkgevers, volgens de polisvoorwaarden van de collectieve WIA-verzekering en WGA Eigen Risico-verzekering, te verplichtten een schademelding rond de 42e ziekteweek aan de verzekeraars te doen.

De WGA-instroom blijkt echter veel hoger te zijn dan destijds verwacht en de uitkeringsduur langer. Ook de instroom is anders dan verwacht. Er zijn meer volledig arbeidsongeschikten in de WGA en minder in de IVA.

De verzekeraars willen meer grip op deze groeiende instroom krijgen door verhoging van de tarieven en aanscherping van de polisvoorwaarden. Vergeet een werkgever daarnaast een 42e weekziekmelding door te geven, dan zijn er op dit moment verzekeraars die deze schademelding niet in behandeling nemen omdat deze te laat is gemeld en zij hierdoor in hun belangen zijn geschaad.

Schadelastreductie door Schouten Zekerheid

De 42e weekziekmelding is één van de voorbeelden waaruit blijkt dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid voor zieke werknemers neerlegt bij de werkgevers. Werkgevers zijn echter geen verzuimmanagers en wij zien dat zij moeite hebben om zelfstandig alle verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter uit te voeren. Ook is het voor hen lastig om steeds aan de veranderende eisen omtrent verzuim te voldoen:

  • Denkt u bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een vervroegde IVA aan te vragen voor een zieke medewerker? Wanneer er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hoeven werkgever en werknemer namelijk niet altijd de wachttijd van 104 weken loondoorbetalingsplicht “vol” te maken.
  • Denkt u aan de meefinanciering van de re-integratie door de verzekeraar?
  • Kunt u uw werknemer helpen bij het vinden van passend werk wanneer uw werknemer het huidige werk niet meer kan doen?
  • Heeft u al uw arbeidsgehandicapten in kaart en maakt u gebruik van de premiekortingen en no-riskpolis?
  • Houdt u rekening met de 42e weekziekmelding?

Wij adviseren werkgevers de 42e weekziekmelding te allen tijde aan ons door te geven. Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring met het UWV, bedrijfsleven en arbodienstverleners. Door hun specifieke opleiding en ruime werkervaring beschikken zij over de noodzakelijke medische, juridische en administratieve kennis om een dossier van een langdurig zieke werknemer grondig te analyseren en u van concrete adviezen te voorzien.

Daarnaast hebben wij de kennis en kunde om de werkgever en de werknemer te helpen bij een snelle terugkeer van de werknemer op de werkplek. Wij helpen graag bij het tijdig nemen van maatregelen om zo de schadelast terug te dringen.

Voor meer informatie over deze dienstverlening kunt u contact opnemen met Brenda van Dijk, telefoonnummer 010-288.44.44, e-mail brenda.van.dijk@schoutenzekerheid.nl.

Publicatiedatum: 14 oktober 2013