Schouten Zekerheid Employee Benefits
4.jpg

Prinsjesdag | Cijfers en maatregelen zorg

Zoals gebruikelijk worden op Prinsjesdag de begrotingsvoorstellen van de verschillende ministeries openbaar gemaakt. Hierbij een overzicht van interessante cijfers uit de begroting van VWS die te maken hebben met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ:

Item

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Verschil ’13/’14

Procentuele AWBZ-premie

12,15%

12,15%

12,15%

12,15%

12,65%

12,65%

0,00%

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (normaal tarief)

6,90%

7,05%

7,75%

7,10%

7,75%

7,50%

-0,25%

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (verlaagd tarief)

4,80%

4,95%

5,65%

5,00%

5,65%

5,40%

-0,25%

 

 

Nominale rekenpremie

€ 947,00

€ 983,00

€ 1.088,00

€ 1.050,00

€ 1.154,00

€ 1.121,00

 €     33,00-

Gemiddelde nominale opslagpremie (schatting)

€ 117,00

€ 127,00

€ 136,00

€ 206,00

€ 96,00

€ 105,00

 €       9,00

Totale gemiddelde nominale premie

€ 1.064,00

€ 1.110,00

€ 1.224,00

€ 1.253,00

€ 1.250,00

€ 1.226,00

 €     24,00-

Standaardpremie (tbv Zorgtoeslag)

€ 1.209,00

€ 1.262,00

€ 1.374,00

€ 1.426,00

€ 1.478,00

€ 1.461,00

 €     17,00-

 

 

Verplicht eigen risico

€ 155,00

€ 165,00

€ 170,00

€ 220,00

€ 350,00

€ 360,00

 €     10,00

Gemiddelde consumptie eigen risico

€ 105,00

€ 111,00

€ 123,00

€ 148,00

€ 215,00

n.v.t.

Compensatie ER tbv chronisch zieken

€ 49,00

€ 54,00

€ 56,00

€ 85,00

€ 99,00

Vervalt

Opvallende zaken uit deze cijfers en uit de begrotingsstukken:

 • De Compensatie Eigen Risico (CER) voor mensen met een chronische aandoening vervalt per 2014.
  Ook de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komt per 2014 te vervallen, evenals de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tsz)
 • De Standaardpremie voor (onder andere) de Zorgtoeslag wordt vanaf 2014 berekend op basis van de gemiddelde nominale premie inclusief korting voor collectiviteiten. Hierdoor wordt het bedrag van de Standaardpremie lager en dus ook de Zorgtoeslag, wat een bezuiniging van €320 miljoen moet opleveren. Vanaf 2015 worden allerlei toeslagen samen gebracht in de Huishoudentoeslag. Ook de Zorgtoeslag zal daar naar in op gaan.
 • De verwachting is dat de gemiddelde nominale premie in 2014 daalt ten opzichte van 2013. In de begrotingsstukken staat hierover: “Verondersteld wordt dat zorgverzekeraars in 2014 wederom een deel van het over 2012 en 2013 behaalde resultaat gaan teruggeven via een lagere premie. Daarbij is van belang dat zorgverzekeraars dienen te voldoen aan minimale solvabiliteitseisen van DNB. In verband met de continuïteit van de sector is het opportuun dat zorgverzekeraars meer reserves hebben dan die minimale eis. Het is echter niet wenselijk als zorgverzekeraars te grote reserves aanhouden (oversolvabiliteit).”
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet daalt met 0,25%. Lag in 2012 het bedrag aan inkomensafhankelijke bijdragen nog flink onder de vastgestelde 50% van de financiering van de Zorgverzekeringswet, door de verhoging in 2013 zijn de inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdrage juist wat te hoog geworden. Daarom gaat het percentage per 2014 weer wat naar beneden.
 • De beperking van de werelddekking van de Zorgverzekeringswet tot EU-landen (afspraak uit het Regeerakkoord) zal niet gerealiseerd kunnen zijn per 2014 en wordt dus uitgesteld.
 • Per 2015 (als de planning wordt gehaald) zal de AWBZ flink worden gewijzigd. Citaat uit de begrotingsstukken: “Het kabinet schrapt de AWBZ-aanspraak extramurale zorg. Met name gemeenten worden in staat gesteld hun burgers passend te ondersteunen. Ook de zorg voor ggz-cliënten die zijn aangewezen op beschermd wonen zonder behandeling vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. In de Zvw wordt een nieuwe functie thuisverpleging gecreëerd waarin de huidige functie extramurale verpleging en delen van de functie extramurale persoonlijke verzorging is opgenomen. Ook de intramurale ggz-zorg voor cliënten met behandeling zal verschuiven naar de Zvw. Er resteert dan een kern-AWBZ op grond waarvan cliënten zorg ontvangen met indicatie verblijf in de sector verpleging en verzorging en de gehandicpatensector.”

Per 1 januari 2014 zal het aantal pakketwijzigingen redelijk beperkt zijn. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die op dit moment bekend zijn:

 • Het verplichte eigen risico blijft in 2014 stijgt met € 10 naar € 360 per jaar. Deze stijging is een gevolg van de indexering. Het plan om een inkomensafhankelijk eigen risico in te stellen gaat niet door.
 • De bijdrage voor eerstelijns psychologische zorg wordt geschrapt.
 • Verschillende eigen bijdrage worden aangepast (oa. ziekenvervoer, hulpmiddelen, kraamzorg).
 • Thuisdialyseapparatuur is geen onderdeel meer van de te verzekeren hulpmiddelen, maar valt onder medisch-specialistische zorg.

Let op: al deze cijfers, getallen en maatregelen zijn nog onder voorbehoud! De praktijk wijst uit dat bijvoorbeeld de Standaardpremie nog vaak wordt aangepast, als gevolg van de werkelijke gemiddelde nominale premie voor 2014.

Bron: Achmea

Publicatiedatum: 17 september 2013