Schouten Zekerheid Employee Benefits
4.jpg

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

De werkgever heeft net de financiële gevolgen van de wijzigingen in de Ziektewet ondervonden met de Wet BeZaVa en de volgende veranderingen voor werkgevers staat al weer op stapel: hervorming van het ontslagrecht, wijzigingen rechtspositie flexwerkers en de aanpassingen van de WW. De voorstellen van minister Asscher vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners – met instemming van hun achterban – in april 2013 sloten. Wat toen werd afgesproken met vakbonden en werkgeversorganisaties is door de minister in een wetsvoorstel uitgewerkt. De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid gaan werkgevers zeker bezighouden. Op 1 juli 2014 gaan de nieuwe bepalingen over flexwerk al in, een jaar later wijzigt het ontslagrecht en de WW. Vanaf 2016 wordt de WW verder jaarlijks beperkt en zullen sociale partners de regie overnemen.

Wat staat er eigenlijk allemaal in het wetsvoorstel?
De volgende drie punten zijn de uitgangspunten voor het wetsvoorstel:

 • Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
 • De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.
 • De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen

Belangrijk om te weten is dat de periode van uitkeringen in de fase van de loongerelateerde uitkering in de WGA, de duur van de WW volgen. Dit betekent dus voor de arbeidsongeschikte medewerker dat hij een kortere periode een loongerelateerde uitkering ontvangt.

Voor het gemak is hieronder een tijdschema weergegeven wat voor wanneer staat gepland. Het voorstel is al door de Raad van State goedgekeurd en ligt nu in de Tweede Kamer. Zodra hier meer informatie over is, zullen wij dit via het blog publiceren.

 

Tijdschema invoering Wet Werk en zekerheid

1 juli 2015:

Flexwerk

 • Niet meer na drie keer, maar al na het tweede contract ontstaat recht op een vast contract. De inperking van de ketenbenadering is de opvallendste wijziging voor flexwerkers.
 • Ook moeten voortaan zes maanden tussen twee contracten zitten, voordat de keten opnieuw mag beginnen i.p.v. drie maanden.
 • Geen proeftijd meer mogelijk in een contract van maximaal 6 maanden.
 • Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten.
 • Tijdelijk contract moet nu ook verplicht een maand voordat het afloopt worden opgezegd, zo niet dan moet de werkgever een boete betalen.
 • Oneindige nul-urencontracten mogen niet meer.
 • Sommige regels mogen per cao worden opgerekt, maar niet meer zo ver als nu soms het geval is.
 • Er komt een overgangsregeling voor lopende contracten.

1 januari   2015:

Passend werk

 • Wie langer dan een half jaar in de WW zit, moet al het beschikbare werk als passende arbeid accepteren. Wel is het zo, dat het inkomen niet minder zal bedragen dan de WW-uitkering die in het eerste half jaar werd ontvangen. Hiermee is het dus altijd lonend om weer aan het werk te gaan.

1 juli   2015:

Ontslagrecht

 • Geen keus meer voor ontslag via kantonrecht of UWV, maar een voorgeschreven route per geval. Hoger beroep en cassatie worden mogelijk.
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV afgehandeld
 • Ontslag op persoonlijke gronden door de kantonrechter.
 • Ontslagvergoeding voor iedereen, tot   maximum 75.000 euro of één jaarsalaris in de vorm van een transitievergoeding. Kantonrechtersformule verdwijnt; opbouw vergoeding met 1/3 maandsalaris per   dienstjaar en een ½ maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is
  geweest.
 • Transitievergoeding moet worden gebruikt om zo snel mogelijk weer ander werk te krijgen.
 • Tot 2020 geldt een overgangsregeling voor werknemers van 50 jaar of ouder: opbouw transitievergoeding 1 maand per dienstjaar over de jaren dat zij na hun 50ste bij de werkgever in dienst   zijn geweest. Voorwaarde is wel dat de werknemer ten minste 10 jaar in dienst is bij die werkgever.
  Uitzondering: geldt niet voor werknemers van een bedrijf met minder dan 25 medewerkers.

1 januari 2016

Afbouw WW

 • Stapsgewijze afbouw van de WW: van 38 maanden nu, naar 24 maanden straks
 • In cao’s kunnen sociale partners afspraak maken om de WW-uitkering en duur aan te vullen
 • Werkgevers en werknemers gaan samen de regie over de WW voeren

1 januari 2019

WWZ ingevoerd

 • Wettelijke is de WW-uitkering nu maximaal 2 jaar, in cao’s mogelijk weer aangevuld naar 38 maanden.

17 januari 2014

Bron: www.personeelsnet.nl

 

Publicatiedatum: 17 januari 2014