Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Wetswijziging Ziektewet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

Kortweg komt deze nieuwe wet er op neer dat u voor alle werknemers binnen uw bedrijf een loondoorbetalingsverplichting krijgt, dus ook voor de werknemers met een tijdelijk contract!

Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer “Modernisering Ziektewet”. Hoewel het leuk klinkt, dekt de vlag maar gedeeltelijk de lading. De ziektewet is slechts een klein onderdeel van de veranderingen waar werkgevers én werknemers mee geconfronteerd worden. Hoe kunt u als werkgever nu al inspelen op de aankomende veranderingen? En hoe kunt u hier op korte termijn al financieel voordeel bij halen? Is het mogelijk om eigenrisicodrager Ziektewet te verzekeren? Wij geven u hierop graag antwoord.

Waarom wordt er nu opnieuw ingegrepen?

Uit de WIA evaluatie in 2010 bleek dat de maatregelen die in het verleden zijn genomen om de instroom in de WGA te beperken een positief effect hadden op werknemers met een vast dienstverband. Helaas nam de instroom vanuit de Ziektewet door flexwerkers inmiddels zulke vormen aan dat 55% van alle instroom daar vandaan komt. En dat terwijl slechts een zesde van de beroepsbevolking werkt met een flexibel contract en dus in het vangnet terecht kan komen.  Flexwerkers zijn in dit kader uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk contract welke ziek uit dienst gaan, oproepkrachten zonder regelmatige oproep en zieke werklozen. Voor u als werkgever zijn uitzendkrachten alleen van belang als u een uitzendbureau bent. Het uitzendbureau is immers de formele werkgever. Voor alle andere bedrijven zijn de werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd relevant.

De werkgever wordt voor flexwerkers niet geprikkeld om actie te ondernemen als deze met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan. Zowel de Ziektewet als de eventueel daar op volgende WGA uitkering wordt bekostigd uit de sectorpremie. In tegenstelling tot de gedifferentieerde WGA-premie die stijgt of daalt wanneer de instroom in de WGA vanuit vast dienstverband toeneemt of afneemt, merkt de werkgever er nu niets van als hij meer of minder instroom in de Ziektewet of WGA-flex heeft.

Kortgezegd komt het er op neer dat de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid in het geval van werknemers met een tijdelijk dienstverband vele malen groter is dan wanneer een medewerker een vast dienstverband heeft. De werkgever draagt hiervoor in beperkte mate financiële verantwoordelijkheid omdat de premie sectoraal wordt bepaald.

Wet BeZaVa

Met de invoering van de wet BeZaVa worden zowel de werkgever als de werknemer meer geprikkeld om langdurige arbeidsongeschiktheid bij werknemers met een tijdelijk dienstverband te voorkomen. Dit gaat dus verder dan alleen een aanpassing in de Ziektewet. Voor de begripsvorming volgt hieronder allereerst een korte uitleg van de gebruikte termen.

Vangnetter: Zieke ex-werknemer ingestroomd in de Ziektewet vanuit tijdelijk dienstverband

WGA Vast: Populatie in de WGA ingestroomd vanuit vast dienstverband

WGA Flex: Populatie in de WGA ingestroomd vanuit de Ziektewet (vangnet)

De belangrijkste prikkel voor de werknemer (de arbeidsverledeneis) is als gevolg van het deelakkoord tussen PvdA en VVD met een jaar uitgesteld tot 1-1-2014. Sociale partners hebben van staatssecretaris de Krom een jaar gekregen om met een werkend en kostenneutraal alternatief te komen.

Voor u als werkgever krijgt u vanaf 1-1-2014 te maken met nieuwe werkgeverspremies. Tot tien werknemers worden alle premies sectoraal bepaald. Daarboven tot honderd werknemers wordt dit een combinatie van sectorpremie en individuele premie. Nu betaalt u nog een WGA-premie (via UWV of verzekeraar) en een sectorpremie (WW, WGA Flex en Ziektewet in één premie). Vanaf 1-1-2014 gaat u naast de sectorpremie drie premies betalen.

De nieuwe situatie is dan als volgt:

1. WGA Vast: de premie zoals u die nu al gewend bent te betalen is afhankelijk van de instroom van vaste werknemers in de WGA. Deze premie betaalt u aan UWV of aan een verzekeraar indien u eigen risicodrager bent voor de WGA.

2. WGA Flex: dit is een nieuwe premie die wordt vastgesteld afhankelijk van de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet. Er wordt gekeken naar werknemers die vanaf 1-1-2010 bij u ziek uit dienst zijn gegaan en na 104 weken ziekte uiteindelijk in de WGA zijn ingestroomd.

3. Ziektewetpremie: de premie die u nu betaalt via de sectorpremie wordt individueel bepaald afhankelijk van de instroom in de Ziektewet door ex-werknemers die vanaf 1-1-2012 bij u ziek uit dienst zijn gegaan. Deze premie wordt apart bij u in rekening gebracht.

Zoals gezegd blijven de premies tot tien werknemers sectoraal bepaald. Hoe meer werknemers u echter heeft, des te meer wordt de premie individueel vastgesteld. Heeft u meer dan 100 werknemers dan wordt de premie volledig individueel vastgesteld.

Voor werknemers:

Ook werknemers (flexwerkers) krijgen te maken met de diverse financiële prikkels. Voor de duidelijkheid het betreft hier werknemers welke bij u ziek uit dienst gaan. De Ziektewetuitkering wordt gesplitst, net als bij de WGA, in een loongerelateerde uitkering en in een vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering van 3 maanden met verlenging op basis van het arbeidsverleden. Deze uitkering gaat 70% van het laatst verdiende loon (gemaximeerd op max. dagloon) bedragen. Daarna volgt een vervolguitkering van 70% van het minimumloon.

Een aanpassing in de uitkering is niet de enige maatregel. Tot op heden worden werknemers ziek beoordeeld op het wel of niet kunnen verrichten van eigen (voormalig) werk. Nieuw zal zijn dat na het eerste ziektejaar het UWV gaat beoordelen op basis van gangbare arbeid, of wel wat zou een flexwerker nog kunnen doen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de flexwerker voor tenminste 35% geen werk kan verrichten.

Ook zullen er maatregelen worden getroffen gericht op de effectiviteit van de re-integratie. De re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor deze groep zullen worden aangescherpt, zodat ze lijken op de verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in de WGA. Deze maatregelen hebben alleen betrekking op zieke werknemers zonder werkgever.

Wanneer wordt deze wet van kracht?

In verschillende fasen zal de wet Bezava van kracht worden. De wet is reeds ingegaan op 1 januari 2013, en sommige onderdelen gaan in per 1 januari 2014.

Vanaf 2014 zal de premiedifferentiatie binnen de Ziektewet worden ingevoerd. U krijgt dan de keuze tussen één premie in het publieke bestel en een premie voor het eigenrisicodragerschap bij een verzekeraar. Daarnaast krijgt u een aparte WGA-premie doorberekend voor de flexwerkers welke in de WGA terecht zijn gekomen, WGA-flex. Ook de premie van de WGA-flex zal afhankelijk van uw bedrijfsgrootte zijn en kan een sectorpremie, een individuele premie of een mix van deze zijn. Voor de WGA-flex kunt u geen eigenrisicodrager worden in 2014 en 2015.

In 2016 wordt de tweede stap gezet met het samenvoegen van de premiestelling voor WGA-flex met WGA-vast in WGA-totaal. U kunt dan kiezen voor publieke verzekering met premiedifferentiatie of uit de publieke WGA-verzekering te treden en eigenrisicodrager worden. U heeft dan de mogelijkheid een private verzekering af te sluiten.

Wat zijn de gevolgen voor u?

De gevolgen voor u zijn dat u financieel verantwoordelijk wordt voor een groep flexwerkers. Dit betekent dan ook dat het lonend wordt om voor deze flexwerkers re-integratietrajecten te starten. Daarnaast kunt u voor deze groep werknemers per 1-7-2013 ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet, waardoor u de regie in uw verzuimbeleid voor alle werknemers kunt nemen. Wij zullen u direct informeren zodra verzekeraars hiervoor passende verzekeringsoplossingen bieden. Ten aanzien van het vormgeven van uw Poortwachterverplichtingen en het helpen om zieke werknemers, zijn wij nu al in staat u prima te helpen.

Zie hiervoor: www.schoutengezondheidsmanagement.nl

Vincent van Dijk, 21-01-2013

Publicatiedatum: 21 januari 2013
2 reacties op “Wetswijziging Ziektewet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)”
  • Edward Hazebroek wrote at 1 juli 2013 at 15:24

   N.a.v het volgende: Tot op heden worden werknemers ziek beoordeeld op het wel of niet kunnen verrichten van eigen (voormalig) werk. Nieuw zal zijn dat na het eerste ziektejaar het UWV gaat beoordelen op basis van gangbare arbeid, of wel wat zou een flexwerker nog kunnen doen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de flexwerker voor tenminste 35% geen werk kan verrichten.

   Geldt dit ook voor Flexwerkers die nog in dienst zijn bij een werkgever en daar 1 jaar ziek zijn of alleen voor flexwerkers die inmiddels uit dienst zijn en al een jaar ziektewet uitkering ontvangen?

  • vans sale wrote at 1 november 2017 at 15:44

   Hallo! Ik was op zoek naar informatie over dit onderwerp. Bedankt voor dit zeer nuttig artikel u!

Reageren niet mogelijk

Schrijf een reactie